Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Strona WWW Ośrodka Kultury Gminy Lubin

Ośrodek Kultury Gminy Lubin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.okgminalubin.pl/

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej dużej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • brak warstwy tekstowej na skanowanych dokumentach,
 • brak opisów alternatywnych grafik,
 • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-24

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@okgminalubin.pl
Kontaktować się można również dzwoniąc na numer telefonu 76 844 82 33

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Pani Magdalena Dubińska

ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznik Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Kultury Gminy Lubin
ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

Dostosowanie wejść do budynków

Istnieją 2 wejścia do budynku Urzędu Gminy Lubin, w którym znajduje się Ośrodek Kultury Gminy Lubin w tym wejście nr 2 dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Wejście nr 2 znajduje się z boku budynku. Wejście do Ośrodka Kultury Gminy Lubin dostępne jest tylko i wyłącznie schodami bez dostępu do windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Siedziba Ośrodka Kultury Gminy Lubin znajduje się na trzecim piętrze.

Dostosowanie korytarzy

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Na parterze zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność do pomieszczeń znajdujących się na 3 piętrze, gdzie znajduje się Ośrodek Kultury Gminy Lubin.  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie parkingów

Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do Ośrodka Kultury Gminy Lubin można wejść z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Ośrodku Kultury Gminy Lubin nie ma możliwości skorzystania
z tłumacza języka migowego.